Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ONLINE

www.velleis.pl

Regulamin obowiązuje od 18.01.2021

I. Stosowane definicje.

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.velleis.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów i Usług, dostępnych w Sklepie.
 2. Sprzedawca – Monika Niekłań, prowadząca działalnośc pod nazwą VELLEIS Monika Niekłań, Brzezówka 81, 39-102 Brzezówka, NIP 8181663581, REGON 387192554.
 3. Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.
 4. Polityka Prywatności - dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Klient-Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Kupujący – zarówno Klient,Klient-Konsument jak i Konsument.
 9. Administrator danych osobowych - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.
 11. Towar - wszystkie produkty fizyczne dostępne w Sklepie jak odzież typu sukienki, spódnice, swetry, itp.
 12. Rękojmia - tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego Produktu.
 13. Gwarancja - dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Towaru złożone przez Gwaranta. Wskazuje obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.
 14. Gwarant - przedsiębiorca, który złożył oświadczenie gwarancyjne, np. producent, importer, dystrybutor Towaru.
 15. Konto - jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu, zapisywania Produktów do ulubionych lub wglądu do historii Zamówień realizowanych w Sklepie.
 16. Newsletter- jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedwcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres email, za jego uprzednią zgodą.

 

II. Postanowienia ogólne.

 1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
 3. Sprzedawca wystawia faktury bez VAT.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty i Usługi wolne od wad.
 5. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe.
 7. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Usług, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

 

III. Formy płatności.

1. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:
a) płatność online - przedpłata online przelewem bankowym, BLIKiem lub kartą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro poprzez zewnętrzny system płatności Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

 

 b)przelew tradycyjny

c)płatność za pobraniem

IV. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu www.velleis.pl, a następnie wybrać Towar, postępując zgodnie informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
a) dodania Towaru do koszyka,

b) wypełnienia formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,

c) podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży,

d) podanie adresu dostawy lub punktu odbioru,

e) wskazania danych wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym
podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,

f) wybór formy płatności,

g) akceptacja regulaminu Sklepu,

h) potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści.

3. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.

4. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.

5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia.

6. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie dokonania zapłaty za zamówiony Towar przez Kupującego.

 

V. Termin realizacji zamówienia i dostawy Towarów.

 1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Towary w ciągu np. 1-3 dni roboczych, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.
 2. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
 3. Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
 4. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.
 5. Kupujący ma do wyboru kilka możliwości sposobu dostawy na terenie Polski, w tym:

a) Dostawa kurierem DPD - 15 zł, czas dostawy 1-2 dni robocze,

b) Dostawa kurierem Inpost - 12 zł, czas dostawy 1-2 dni robocze,

c) Dostawa do Paczkomatów Inpost – 8,99 zł, czas dostawy 1-2 dni robocze,

d) Dostawa za pobraniem kurierem Inpost - 20 zł, czas dostawy 1-2 dni robocze.

6. Dostawa Towarów odbywa się kurierem DPD również do większości krajów Unii Europejskiej:

a) Austria - 80 zł

b)Belgia - 80 zł

c)Bułgaria - 115 zł

d)Chorwacja - 140 zł

e)Czechy - 80 zł

f) Dania - 80 zł

g) Estonia - 80 zł

h) Finlandia - 120 zł

i) Francja - 100 zł

j) Grecja - 170 zł

k) Hiszpania - 120 zł

l) Holandia - 80 zł

m) Irlandia - 150 zł

n) Litwa - 130 zł

o) Luksemburg - 80 zł

p) Łotwa - 80 zł

r) Niemcy - 60 zł

s) Portugalia - 150 zł

t) Słowacja - 80 zł

u) Słowenia - 120 zł

w) Szwecja - 120 zł

y) Węgry - 80 zł

z) Włochy - 80 zł

7. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.

8. Jeśli jest to możliwe Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela Dostawcy (np. kuriera). Przyśpieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. IX Regulaminu.

2. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.

3. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu objęcia przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w posiadanie Towaru.

4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie na adres email do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail Sprzedawcy velleis.shop@gmail.com lub kurierem/pocztą polską na adres VELLEIS Monika Niekłań, Brzezówka 81, 39-102 Brzezówka.

6. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

7. Konsument lub Klient-Konsument może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej:

a) dane identyfikacyjne i adresowe Konsumenta lub Klienta-Konsumenta,

b) nazwę lub symbol zwracanego Towaru,

c) datę otrzymania Towaru przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta,

d) numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Towaru przez Sprzedawcę.

8. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.

10. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 

VII. Wyjątki od odstapienia od umowy.

1. Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klienta-Konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

VIII. Zwrot środków i odesłanie Towaru.

1. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba, że Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.

2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta do momentu otrzymania towaru od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta lub dostarczenia przez niego dowodu odesłania Towaru.

3. Konsument lub Klient-Konsument powinien zwrócić Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwroty należy kierować na adres siedziby Sprzedawcy VELLEIS Monika Niekłań, Brzezówka 81, 39-102 Brzezówka.

4. Konsument lub Klient-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu powstałe w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

IX. Zwrot kosztów dostawy do Konsumenta.

 1. Konsument lub Klient-Konsument nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy.
 2. Zwykłe koszty zwrotu, które ponosi Konsument lub Klient-Konsument to w szczególności koszt opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt dostawy Towaru do Konsumenta lub Klienta-Konsumenta liczony jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy dostępny w ofercie Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towaru do Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w sytuacji, gdy:

a) Sprzedawca dostarczył Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi Towar w formie darmowej dostawy, np. po przekroczeniu ustalonej przez Sprzedawcę wartości zamówienia lub w ramach innej akcji promocyjnej prowadzonej przez Sprzedawcę,

b) Konsument lub Klientowi-Konsumentowi zwraca część zamówionych Towarów, a koszty dostawy nie były liczone od sztuki tylko od całości zamówienia.

 

X. Zasady reklamacji na podstawie rękojmi.

1. Konsument lub Klient-Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, udzielonej przez Sprzedawcę w okresie 2 lat od momentu wydania Towaru w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.

2. Konsument lub Klient-Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.

3. Wszelkie reklamacje Kupujących powinny być wysyłane na adres e-mail Sprzedawcy velleis.shop@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: VELLEIS Monika Niekłań, Brzezówka 81, 39-102 Brzezówka.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny.

5. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z Formularza reklamacji udostępnionego przez Sprzedawcę lub może sporządzić własnoręcznie pismo o reklamacji, pamiętając przy tym, że reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) imię i nazwisko Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, adres, kod pocztowy,

b) nazwę zakupionego Produktu,

c) uzasadnienie reklamacji,

d) datę ujawnienia się wady Produktu,

e) potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności Konsument lub Klient-Konsument może przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, itp.)

 

6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt odesłania reklamowanego Towaru, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi.

 

XI. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 1. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie

  /upload/polityka-prywatnosci-rodo-26-11-2020.pdf

3. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności.

4. Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych z:

a) składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie,

b) założeniem Konta w Sklepie,

c) zapisaniem się Kupującego do newslettera,

d) dokonaniem oceny Sklepu, Produktu lub Towaru,

e) kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, jak i telefonicznie lub mailowo na bezpośrednie adresy Sprzedawcy podane na stronie Sklepu.

 

XII. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług.

1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:

a) urządzenia z z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);

b) odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.

2. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:

a) aktualny system antywirusowy,

b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

c) zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF

3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

 

XIII. Rejestracja w Sklepie i założenie Konta.

 1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne.
 3. Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, zapisywanie produktów do ulubionych, jak i przyśpiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia.
 4. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
 5. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.
 6. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 7. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.

 

XIV. Formularz kontaktowy.

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
 2. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne.
 3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą.
 4. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.

XV. Newsletter

 1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.
 2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 3. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
 4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
 5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę za zamówienie Kupującego.

 

XVI. Autorskie prawa majątkowe

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Klient), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.

 

XVII. Platforma ODR

 1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution - ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
 2. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 3. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein.
 4. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 5. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

 

XVIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca spełnienia świadczenia na rzecz Konsumenta.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Towar Kupującemu.
 4. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 5. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 6. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 8. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.